info@aykaygm.com +90 (312) 230 61 76 - 77
Haftaiçi - 09:00-18:00 Cumartesi - 09:00-13:00

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri, Geçici İthalat Rejimlerine İlişkin Tespit İşlemleri, Menşe Mevzuatına İlişkin Tespit İşlemleri, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri, Çok Zor Duruma İlişkin Tespit İşlemleri

Şirketimiz; 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Gümrük Genel Tebliğleri ve ilgili diğer tüm Kanun ve ikincil düzenlemelerde yer alan/alacak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili iş ve işlemleri, bahsedilen mevzuatta belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yerine getirmektedir.

Kurumsal

Antrepo Denetim Hizmeti

Ayka Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği olarak; Antrepoya Yapılan Eşya Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Kusursuz Denetimini Gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Özel Geliştirilmiş Programımızla Gümrük Müdürlüğü ile Stok miktarlarını anlık olarak eşleştiriyoruz.

Uygun Çözümler

Müşterilerimizin işlemleri ile ilgili özverili çalışıyor ve bu sayede uygun çözümler sunuyoruz. Tüm çalışmalarımızda müşterilerimize çözüm sunmaktan gurur duyuyoruz.

Zaman Çok Değerli

Ayka Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği olarak sizlere destek sağlamak ve işlemlerinizin tamamlanması için vargücümüz ile çalışmaktayız.

Gerçek Fiyatlandırma

Fiyatlandırma politikamız müşterilerimize avantajlı teklifler sunarak gerçekleştirdiğimiz işin ücretini almaktır.

Çözüm Ortağınız

Size özel müşteri temsilcilerinizle tüm işlemlerinizde en iyi danışmanlığı vermekteyiz.

Ayka Blog

Güncel Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Gümrük Genel Tebliğleri ve ilgili diğer tüm Kanun ve ikincil düzenlemeler Bloğumuzda!

HİZMETLERİMİZ

A) GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARA İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ;

1) AN1, antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,
2) AN2, antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,
3) AN3, antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,
4) AN4, antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,
5) AN5, Gümrük Yönetmeliğinin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesini,
6) AN6, özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,
7) AN7, antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespitini,
8) AN8, genel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini
9) AN9, antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespitini, kapsar.

B) GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ,

1) GC1, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitini,
2) GC2, ithalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespitini, kapsar.

C) GK1, GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İBRA İŞLEMİNİN TESPİTİNİ KAPSAR.

GK1, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini kapsar.

Ç) NK1, EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DÂHİLİNDE NİHAİ KULLANIMINA TAHSİS EDİLİP EDİLMEDİĞİ VE ÖNGÖRÜLEN AMAÇLAR İÇİN KULLANILIP KULLANILMADIĞININ TESPİTİNİ KAPSAR.

NK1, eşyanın öngörülen süre dâhilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.

D) DR1, DÂHİLİNDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDAKİ EŞYAYA VERİLEN İZİNLERLE İLGİLİ SÜRE UZATIMLARINA ESAS TEŞKİL EDECEK İŞLEMLERİN TESPİTİNİ KAPSAR.

DR1, dâhilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek işlemlerin tespitini kapsar.

E) MENŞE MEVZUATINA İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ,

1) SK1, İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin yapılmasını,
2) INF4, ithalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF 4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin yapılmasını,
3) AT1, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, İhracatı ve Yatırımları Teşvik mevzuatı hükümleri ve İthalat Rejiminin Mahrecine İade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini,
4) EU2, tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitini, kapsar.

F) ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ;

OK1, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini kapsar.

G) A.TR. DOLAŞIM BELGESİ ONAY İŞLEMLERİ.

A.TR. dolaşım belgesi onay işlemleri.

H) (Ek:RG-1/9/2012-28398) ÇOK ZOR DURUMA İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ,

ZD1, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ve 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 17 nci maddesi gereğince, tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan yükümlülerin çok zor durumda olup olmadıklarının tespitini kapsar.

I) (Ek:RG-1/9/2012-28398) BEYANNAMENİN BELİRLİ ALANLARDA YAPILACAK, DÜZELTMEYE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ.

(Ek:RG-1/9/2012-28398) Beyannamenin belirli alanlarında yapılacak,düzeltmeye ilişkin tespit işlemleri.

İ) TK1, TAKAS İŞLEMLERİNDE KKDF MUAFİYETİ TESPİT RAPORU.

TK1, Takas işlemlerinde KKDF muafiyeti tespit raporu.

J) DIŞ TİCARET PROJE DANIŞMANLIĞI

Dış Ticaret Proje Danışmanlığı

Hızlı iletişim formu veya irtibat bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM FORMU